2019/06/11 Mutsu Otokoyama Chokara (Super Dry) Junmai 2019/06/11 Mutsu Otokoyama CLASSIC NOUVEAU (Pure) 2019/06/11 Mutsu Otokoyama CLASSIC